Yli-Iin Niemelä-Kakko sukuseura

Yli-Iin Niemelä-Kakko Sukuseura r.y.

Liite Yli-Iin Niemelät -sukuseuran vuosikokouksen pöytäkirjaan 7.7.2006 § 13

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yli-Iin Niemelä-Kakko Sukuseura. Kotipaikka on Yli-Iin kunta. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää sukujen vaiheita, sukumuistoja ja historiaa, vaalia perinteitä, edistää ja lujittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja suku­henkeä jäsenten keskuu­dessa sekä tutustuttaa heitä toisiinsa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura:

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ Jäsenyys

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväkyy sukuseuran tarkoituksen ja säännöt.

4§ Jäsen- ja ainaisjäsenmaksut

Sukuseuran jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan sukuseuran varsinainen jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsen­mak­sun kymmenkertaisena.

Sukuseuran jäsenen alle 18 –vuotiaat lapset voivat liittyä puhe- ja läsnäolo-oikeudella seuraan nuorisojäseneksi. He ovat vapaat jäsenmaksusta ja heillä ei ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa. Hallituksen esityksestä vuosikokous voi kutsua su­kuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Varsinaisilla jäsenillä, ainais- ja kunniajäsenillä on äänioikeus sukuseuran kokouksissa.

5§ Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus. Hallitus valitaan sukuseuran varsinaisessa vuosikokouksessa. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan ja mahdolliset tarvittavat muut toimihenkilöt. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien ovat läsnä kokouksessa. Asiat hallituksessa ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää hallitus. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai vastaavan muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukuseuran vuosikokouksessa merkittäväksi eroaminen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän sukuseuraan liittymällä on sitoutunut tai on omalla menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä yhdistyslaissa tai sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7§ Sukuseuran tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine liiteasiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi tilivuoden päättymistä seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien kirjallinen lausunto yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen tulee esittää kunkin kalenterivuoden tilit toimintakauden päättymisen jälkeisen sukukokouksen hyväksyttäväksi.

8§ Sukuseuran kokousten koollekutsuminen ja vuosikokous

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Hallituksen kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallituksen jäsenillä lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostilla.

Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenillä yksi ääni. Sukuseuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ratkaisee arpa.

9§ Sukuseuran vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Sukuseuran varsinainen vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa kesä-syyskuun välisenä aikana. Vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu yhdistyksen kotipaikkakunnan sanomalehdessä tai saatettu tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla.

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avauksen suorittaa sukuseuran hallituksen puheenjohtaja
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan­tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 6. Esitetään sukuseuran edellisen vuoden tilinpäätös ja vuosikertomus
 7. Esitellään tilintarkastajien lausunto
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus kuluvalle vuodelle
 11. Valitaan sukuseuran hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 13. Käsitellään muita hallituksen tai sukuseuran jäsenen tekemiä ehdotuksia vuosikokoukselle. Sukuseuran jäsenen vuosikokouksen käsiteltäväksi esittämät asiat on esitettävä johtokunnalle 14 vuorokautta ennen kokousta
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun sukuseuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräiseen kokoukseen kutsumisessa noudatetaan vuosikokoukseen liittyvää menettelyä ja kutsuaikoja.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisella tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.